Hencse látnivalói

Hencse National Golf & Country Club

Cím Hencse Kossuth L. u. 1-3. 46.204568 N, 17.623516 E
Kapcsolat Telefon: 30/256-5200 Web: www.facebook.com Email küldése
Az 1994-ben meg­nyi­tott a Hencse National Golf and Country Club kü­lön­le­ge­sen szép hegy­vi­dé­kes kör­nye­zet­ben ta­lál­ha­tó a Ba­la­ton­tól dé­li irány­ban 80 km-re.
Ez a ter­mé­szet­vé­del­mi te­rü­le­ten, 90 hek­tá­ron lé­te­sí­tett, 6267 m hos­­szú, 18 lyu­kú pá­lya vi­lág­szer­te ki­vív­ta ma­gá­nak a nem­zet­kö­zi el­is­mert­sé­get. A lá­to­ga­tók fő­ként Auszt­ri­á­ból, Né­met­or­szág­ból, Finn­or­szág­ból jön­nek, de gyak­ran ér­kez­nek ven­dé­gek az USA-ból és Ja­pán­ból is.

A pá­lyát gyö­nyö­rű ta­vak és ős­fák tar­kít­ják, a lan­kás te­rep pe­dig iz­gal­mas ki­hí­vást je­lent a ka­lan­do­sabb gol­fot ked­ve­lők szá­má­ra. A gya­kor­ló­pá­lyán le­he­tő­ség nyí­lik a golf­já­ték­ban va­ló jár­tas­ság, a tech­ni­ka tö­ké­le­te­sí­té­sé­re is.

A Klub­ház ide­á­lis hely­szí­ne a kon­fe­ren­ci­ák­nak, ta­lál­ko­zók­nak, a szál­lo­dá­ban pe­dig mas­­százs, jacuzzi és ter­mál­für­dő biz­to­sít­ja a tö­ké­le­tes ki­kap­cso­ló­dást és fel­fris­sü­lést.

Az ide­lá­to­ga­tó ven­dé­gek ré­szé­re a lé­te­sít­mény olyan to­váb­bi sza­bad­idős prog­ra­mot is kí­nál, mint pél­dá­ul a lo­vag­lás, hor­gá­szat, va­dá­szat, de ér­de­mes meg­te­kin­te­ni a kör­nyé­ken ta­lál­ha­tó Pécs és Vil­lány ne­ve­ze­tes­sé­ge­it is.
Hencse National Golf & Country Club, Hencse Hencse National Golf & Country Club, Hencse Hencse National Golf & Country Club, Hencse