Egerág látnivalói

Római katolikus templom

Cím Egerág Szabadság tér 45.981261 N, 18.304715 E
A templom kelet-nyugati tájolású huszonhét méter hosszú, tíz méter széles, tizenkét méter magas, kívülről ma fe­hérre meszelt barokk épület. Negyven méter magas tornya, később, az 1830-as években készült. Jelenleg két ha­rangja van, az egyik 517 kg-os, 1923-ban öntöt­ték, a másik 326 kg-os, ez Szűz Mária tiszteleté­re készült 1920-ban. Az előző három harangot az első világháborúban el­vitték.

A templom belső tere három csehsüvegboltozatra tagolódik. A kettőzött boltozati hevederek gazdagon tagolt falpillér fejezeteken nyugszanak. A szentélyben 1évő főoltár és kiegészítő elemei fából készültek.

A késő barokk főoltár képének témája Mária Erzsébetnél tett lá­togatása (Sarlós Boldogasszony). Ez ugyanúgy Graits Endre (1854-1909) pécsi festő alkotása, mint a szentélvtől jobbra álló klasszicizáló mellékoltár Szent József halálát ábrázo1ó képe. A templom falfestményeit is a művész festette. A szentély mennyezetén Mária mennybevitelét ábrázoló freskó látható. Az északi ol­dalon a szentély felől sorrendben: Szent Márton, Szent Anna, Szent Katalin és Szent Vendel, a déli oldalon pedig (Szent István, Szent Antal, Szent Erzsébet és Borromei Szent Károly embléma­képei helyezkednek el. Ez utóbbi az építtetőre utal. A Jézus-szíve és a Szűz Mária szobor mögött átdereng egy-egy átmeszelt kép kontúrja, mely Szent Mihályt, illetve Péter és Pál apostolokat ábrázolta. A lefestett képek azért érdemelnek emlí­tést, mert így Áta kivételével - melynek ká­polnája a Szentlélek tiszteletére van felszen­telve – minden filia védőszentje együtt szere­pel a plébániatemplom­ban. Feltehetőleg e ké­pek még restaurálhatók.

Az északi fal hátsó részen található a Szent Sír oltára, fölötte Szent József szobra. Ez azonban jóval későbbi, mint a két másik oltár, többször át is építették. 1983-ban Tímár György, tervei alapján készült az új liturgikus be­rendezés: a szembenéző oltár, az ambó, a szedile és a ministránsszékek. A vörös márvány keresztelőkút a bejáratnál lévő kagylódíszes, 1730-as évszámmal jelölt homokkő szenteltvíztartóval harmonizál.

A két manuálos, 24 regiszteres orgona az Angster műhelyben készült 1926-ban.

A hajó falában lévő márványtáblák tanúsága szerint a templom két plébánosát, és egy szerzetespapot temettek a templom padlója alá a 18. század végén. Az egyszerű kivitelű klasszicizáló padok a 19. század végén a pécsi Székesegyházból kerültek ide.

A templom fennállásának kétszáz éves évfordulójára az épületet kívül-belül renoválták.

A templom előtt álló Krisztus keresztútját felidéző tizennégy stáció a kálváriakereszttel és a Szent sírral, mely egyben szabadtéri oltár is. A stációkat 1946-ban építtette az akkori plébános - Curilovi? Ottó - a hívek adományaiból. A huszadik század elejéről való a Lourdes-i Mária szobor a templom keleti oldalán.
Római katolikus templom, Egerág