Hencse National Golf & Country Club
Cím
Hencse
Kossuth L. u. 1-3.
46.205368 N, 17.623189 E

Kapcsolat
Telefon: 30/256-5200
Webhely nincs megadva
 
 
Az 1994-ben meg­nyi­tott a Hencse National Golf and Country Club kü­lön­le­ge­sen szép hegy­vi­dé­kes kör­nye­zet­ben ta­lál­ha­tó a Ba­la­ton­tól dé­li irány­ban 80 km-re. Ez a ter­mé­szet­vé­del­mi te­rü­le­ten, 90 hek­tá­ron lé­te­sí­tett, 6267 m hos­­szú, 18 lyu­kú pá­lya vi­lág­szer­te ki­vív­ta ma­gá­nak a nem­zet­kö­zi el­is­mert­sé­get. A lá­to­ga­tók fő­ként Auszt­ri­á­ból, Né­met­or­szág­ból, Finn­or­szág­ból jön­nek, de gyak­ran ér­kez­nek ven­dé­gek az USA-ból és Ja­pán­ból is. A pá­lyát gyö­nyö­rű ta­vak és ős­fák tar­kít­ják, a lan­kás te­rep pe­dig iz­gal­mas ki­hí­vást je­lent a ka­lan­do­sabb gol­fot ked­ve­lők szá­má­ra. A gya­kor­ló­pá­lyán le­he­tő­ség nyí­lik a golf­já­ték­ban va­ló jár­tas­ság, a tech­ni­ka tö­ké­le­te­sí­té­sé­re is. A Klub­ház ide­á­lis hely­szí­ne a kon­fe­ren­ci­ák­nak, ta­lál­ko­zók­nak, a szál­lo­dá­ban pe­dig mas­­százs, jacuzzi és ter­mál­für­dő biz­to­sít­ja a tö­ké­le­tes ki­kap­cso­ló­dást és fel­fris­sü­lést. Az ide­lá­to­ga­tó ven­dé­gek ré­szé­re a lé­te­sít­mény olyan to­váb­bi sza­bad­idős prog­ra­mot is kí­nál, mint pél­dá­ul a lo­vag­lás, hor­gá­szat, va­dá­szat, de ér­de­mes meg­te­kin­te­ni a kör­nyé­ken ta­lál­ha­tó Pécs és Vil­lány ne­ve­ze­tes­sé­ge­it is.
Szerkesztőségi ajánlat
Vizsolyi Biblia Látogatóközpont (Mantskovit Bálint Nyomtatástörténeti Múzeum)
Vizsoly
Árpád-kori Műemlék Templom
Füzér Vára
Füzér
A Füzéri Várhegy 2008-ban elnyerte Magyarország természeti csodája címet

Almásy-kastély
Gyula
A 21. századi interaktív technika segítségével a felfedezés élményét kínálja a kiállítás a látogatónak

Kiemelt szállás ajánlatok
Kőkapu Vadászkastély és Hotel
Nagyhuta
Ha szeretnék kipihenni a hétköznapok fáradalmait, a város zaját, válasszák a Zempléni-hegység szívében, nyugodt, csendes helyen található Kőkapu Vadászkastély és Hotelt.
Szarvas Panzió
Erdőbénye
Gyalogtúrák, kerékpáros utak történelmi várak, halban és vadban gazdag vizek és erdők, borturizmus, kulturális és gasztronómiai rendezvények kínálnak sokszínű programot az idelátogatóknak.
Kata Apartman Vendégszállás
Jászberény
A szállás cégeknek, magánszemélyeknek, kirándulni, pihenni vágyóknak rövid hétvégére, akár 1-éjszakára is rendelkezésre áll.