ADATVéDELMI NYILATKOZAT

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja A Netcentrum Kft. (cím: 8000 Székesfehérvár, Alkotás u. 17.) - a továbbiakban mint adatkezelô, magára nézve kötelezônek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezelô adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülô adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetôk a www.kirandulastervezo.hu/adatvedelmi_nyilatkozat címen. Az adatkezelô fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melyrôl kellô idôben értesíti az érintetteket. Az adatkezelô elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelô a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelô az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 
 1. Az adatkezelô adatai Amennyiben megkeresné Társaságunkat, e-mail és telefonos elérhetôségeken léphet kapcsolatba az adatkezelôvel.
Az adatkezelô minden hozzá beérkezett e-mailt az <xy> személyes adatokkal együtt az adatközléstôl számított legfeljebb <xy> év elteltével töröl. Név: Netcentrum Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Alkotás u. 17. Cégjegyzékszám: 07 09 013553 A bejegyzô bíróság megnevezése: Adószám: 14070044-2-07 Telefonszám: 20/335-4949 E-mail: info@kirandulastervezo.hu  
 1. A kezelt személyes adatok köre
3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket a regisztráció során elkérnek. Jelölje, melyek a kötelezôen kitöltendô mezôk és ellenôrizze a bekért adatok szükségességének mértékét.   3.2 Technikai adatok Az adatkezelô a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhetô (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatkezelô az adatokat megfelelô intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az adatkezelô olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérôl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezô kockázatoknak megfelelô védelmi szintet nyújt. Az adatkezelô az adatkezelés során megôrzi
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
  3.3 Cookie-k (Sütik) 3.3.1 A sütik feladata - információkat gyûjtenek a látogatókról és eszközeikrôl; - megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni ôket; - megkönnyítik a weboldal használatát; - minôségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a késôbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngészô visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelô szolgáltatónak lehetôsége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.   3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenômentesen böngészhessék a kirandulastervezo.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhetô szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngészô bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlôdik a számítógéprôl, illetve a böngészésre használt más eszközrôl.   3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) Az kirandulastervezo.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a kirandulastervezo.hu információkat gyûjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészôjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli ôket.   3.4 Hírlevélhez kapcsolódó adatok Adja meg, melyek a hírlevélre való fel- és leiratkozás lehetôségei. Biztosítsa, hogy minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetôsége van az opt-out-!  
 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megôrzési ideje
Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megôrzési idô  
 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1 általános adatkezelési irányelvek Az adatkezelô tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezôvé, melyrôl külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az adatkezelô részére adatközlôk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlô kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történô védelmérôl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérôl (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvrôl (Ptk.);
 • évi C. törvény - a számvitelrôl (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelôzésérôl és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 
 1. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következô módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelôl az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az ön által használt számítógéppel, böngészôprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képzôdnek számítógépes rendszerünkben, másfelôl ön is megadhatja nevét, elérhetôségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer mûködtetése során technikailag rögzítésre kerülô adatok: az érintett bejelentkezô számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a kirandulastervezo.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülô adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezôvé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a kirandulastervezo.hu fér hozzá.  
 1. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerôk köre
Tételesen írja le azokat a cégeket, melyek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek. Adja meg cégekkel kapcsolatos alapadatokat (cégismertetô), valamint azoknak a munkatársaknak a körét, akik az adatokat megismerik. Biztosítsa, hogy a parneterekkel kötött szerzôdések titoktartási záradéka kiterjed-e erre a körre!  
 1. érintett jogai és jogérvényesítési lehetôségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérôl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelezô adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelô fenti elérhetôségein.   8.1 Tájékoztatáshoz való jog Az adatkezelô megfelelô intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthetô és könnyen hozzáférhetô formában, világosan és közérthetôen megfogalmazva nyújtsa.   8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelôtôl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következô információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett idôtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetô információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentôséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelô a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.   8.3 Helyesbítés joga Az érintett kérheti az adatkezelô által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.   8.4 Törléshez való jog Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelô indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybôl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezô hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsôbbséget élvezô jogszerû ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelôre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elôírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyûjtésére információs társadalommal összefüggô szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Az adatok törlése nem kezdeményezhetô, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését elôíró, az adatkezelôre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbôl vagy az adatkezelôre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintô, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények elôterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett kérésére az adatkezelô korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idôtartamra vonatkozik, amely lehetôvé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenôrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelônek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elôterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idôtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelô jogos indokai elsôbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elôterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébôl lehet kezelni.   8.6 Adathordozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelô rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelônek továbbítsa.   8.7 Tiltakozás joga Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekû vagy az adatkezelôre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelô vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelô a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítô erejû jogos okok indokolják, amelyek elsôbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elôterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.   8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy ôt hasonlóképpen jelentôs mértékben érintené.   8.9 Visszavonás joga Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.   8.10 Bírósághoz fordulás joga Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelô ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.   8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu   9 Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrôl az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetôleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetôleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelôt. Az adatkezelô a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.